Home Guadalajara Sigüenza: Samuel Moreno, ‘Fino Seguntino’ 2019